Presentació

(CATALÀ)

El Grup de Recerca Comunicació Social i Institucional de la Universitat de Girona  organitza les IV Jornades Internacionals de Comunicació i Societat, en aquesta ocasió amb el títol ‘Educació i Comunicació. Reptes i oportunitats en contextos de diversitat’.

L’actual situació de crisi econòmica, social i institucional en un context de diversitat, com és el de casa nostra, demanen de la Universitat reflexionar sobre el rol que ha de jugar com a institució educativa i de recerca a la societat de la que forma part.

D’altra banda, contribuir al debat i al diàleg social en problemàtiques amb un important impacte social, com és el rol dels mitjans de comunicació i la seva responsabilitat social en aquest context de crisi i diversitat, és també una demanda ciutadana a la universitat, a la que aquestes jornades volen donar resposta.

Plantegem alguns interrogants que abordarem a partir de conferències, ponències i comunicacions per part dels participants.

 • Des dels diferents àmbits educatius, com aprofitem el potencial dels mitjans de comunicació per treballar la diversitat?
 • Quines possibilitats tenim els educadors d’aportar continguts i produccions als mitjans per donar veu als grups minoritaris?
 • La responsabilitat educativa dels mitjans: Atendre i respectar la diversitat.  Oportunitats i risc?

 

Objectius de les Jornades

Els objectius d’aquestes Jornades són:

 • Divulgar treballs científics dels àmbits Ciències de la Comunicació i Ciències de l’Educació posant l’accent en la perspectiva de la diversitat cultural.
 • Reflexionar sobre el potencial dels mitjans de comunicació per treballar la diversitat als diferents àmbits educatius.
 • Contribuir al debat i el diàleg social sobre l’impacte social i el rol dels mitjans de comunicació socialment responsables, com a instruments de formació no reglada en contextos de diversitat.
 • Iniciar, consolidar i desenvolupar propostes de col·laboració amb entitats externes a la UdG.

 

Públic i format de les Jornades

Les Jornades s’adrecen tan al públic acadèmic (professors, investigadors i estudiants) com als professionals dels mitjans, de l’educació i de l’atenció a la diversitat.

El format de les Jornades incorpora dues conferències, dues taules rodones temàtiques i un espai de workshop per a compartir inquietuds i debatre propostes d’interès comú entre educadors i comunicadors.

 

(ESPAÑOL)

El Grupo de investigación Comunicación Social e Institucional de la Universidad de Girona comunica que organiza las IV Jornadas Internacionales sobre Comunicación y Sociedad. En esta ocasión con el nombre  “Educación y Comunicación: Retos y oportunidades en contextos de diversidad que se llevará a cabo en la Universidad de Girona entre el 5 y 6 de noviembre de 2015.

La actual situación de crisis económica, social e institucional en un contexto de diversidad, como es el de nuestro país, piden de la Universidad reflexionar sobre el rol que debe jugar como institución educativa y de investigación en la sociedad de la que forma parte.

Por otra parte, contribuir al debate y al diálogo social en problemáticas con un importante impacto social, como es el rol de los medios de comunicación y su responsabilidad social en este contexto de crisis y diversidad, es también una demanda ciudadana en la universidad, en la que estas jornadas quieren dar respuesta.

Se plantean las siguientes preguntas que serán abordadas por las ponencias y presentaciones de los participantes.

 • ¿Cómo usamos el potencial de los medios para trabajar la diversidad en distintos contextos educativos?
 • ¿Qué oportunidades tienen los educadores de desarrollar producciones en los medios de comunicación para dar voz a grupos minoritarios?
 • ¿Cuáles son las responsabilidades de los medios de comunicación al considerar y respetar la diversidad? ¿Cuáles son las oportunidades y los riesgos asociados?

 

Objetivos de las Jornadas

Los objetivos de estas Jornadas son:

 • Divulgar trabajos científicos de los ámbitos Ciencias de la Comunicación y Ciencias de la Educación haciendo hincapié en la perspectiva de la diversidad cultural.
 • Reflexionar sobre el potencial de los medios de comunicación para trabajar la diversidad en los diferentes ámbitos educativos.
 • Contribuir al debate y el diálogo social sobre el impacto social y el rol de los medios de comunicación socialmente responsables, como instrumentos de formación no reglada en contextos de diversidad.
 • Iniciar, consolidar y desarrollar propuestas de colaboración con entidades externas a la UdG.

 

Público y formato de las Jornadas

Las Jornadas se dirigen tanto al público académico (profesores, investigadores y estudiantes) como a los profesionales de los medios, de la educación y de la atención a la diversidad.

El formato de las Jornadas incorpora dos conferencias, dos mesas redondas temáticas y un espacio de workshop para compartir inquietudes y debatir propuestas de interés común entre educadores y comunicadores.

 

(ENGLISH)

The Social and Institutional Communication Research Group at the University of Girona is organizing the IV International Conference on Communication and Society. This conference has been titled “Education and Communication: Challenges and opportunities in diversity contexts”. The Conference will be held at the University of Girona between the 5th and the 6th November 2015.

The current economical, social and institutional crisis in a context of diversity, as it happens in our country, ask to the University to reflect the role they must play as an educational and research institution in the society that it belongs to.

On the other hand, contributing to the social debate and dialogue on social issues with a significant social impact, such as the role of media and its social responsibility in this crisis and diversity context is also a public demand at the university, that the Conference wants to answer.

We wish to raise the following questions that should be approached by the participants’ presentations and papers.

 • In different educational contexts, how do we use the potential of media to approach diversity?
 • What opportunities do educators have to develop productions in medias that provide a voice to minority groups?
 • What are the educational responsibilities of the media when considering and respecting diversity? What are the opportunities and risks associated with using the various media?

 

Aims of the Conference

The objectives of this conference are:

 • Disseminating scientific areas of Communication Sciences and Educational Sciences with emphasis on the perspective of cultural diversity.
 • Reflecting on the potential of the media to work in different areas of diversity education.
 • Contributing to the debate and social dialogue on the social impact and the role of socially responsible media as instruments of non-formal education in contexts of diversity.
 • Initiating, consolidating and developing collaboration proposals  with organizations outside the University of Girona.

 

Public and format of the Conference

The conference is addressed both to the academic audience (teachers, researchers and students) and to media, education and attention to diversity professionals.

The format of the conference includes two lectures, two thematic panel discussions and workshop space to share concerns and discuss proposals of common interest among educators and communicators.